Nobeekstraat 83, 9150 Bazel +32 475 60 24 91 info@pcsolution.be

Algemene voorwaarden (Downloaden)

Hieronder vindt u onze algemene en verkoopsvoorwaarden alsook een overzicht van de regio's waar wij actief zijn.


Algemeen
Montage en (her)installatie van PC's:


Het volgende is absoluut nodig voor een vlekkeloze (her)installatie van uw computer. U legt dit dus best klaar:
• Alle nodige OS installatiedisc's, stuurprogramma's moeten met de PC of met de randapparatuur meegeleverd worden. Indien u deze CD's of diskettes niet meer heeft, gaan we zelf op zoek naar geschikte stuurprogramma's. indien het geschikte stuurprogramma niet beschikbaar of vindbaar is, kunnen wij deze niet instaleren en zijn wij ook niet verantwoordelijk voor de volledige werking van de pc.
• Alle diskettes, CD's of DVD's van software die u op uw pc wil, geeft u mee. Bij een (her)installatie installeren en configureren wij het besturingssysteem . Indien u wenst dat wij meer bijkomende software installeren geldt het uurtarief bovenop de kosten van de (her)installatie.
• Alle correcte gegevens van uw internetverbinding en e-mail adressen bezorgt u ons. dit is nodig om na (her)installatie ook uw internetverbinding en e-mail te configureren. Het is daarom nodig om ons ALLE correcte gegevens mee te delen. Indien er ook een softwareconfiguratie voor de modem nodig is (alle interne en USB (ADSL) modems), bezorgt u ons ook de nodige stuurprogramma's.
• Wij werken enkel met legale software. Er is altijd een gratis oplossing beschikbaar door gebruik te maken van freeware en opensource software. U moet dus niet onnodig geld betalen voor bv. een offic- pakket of een antivirus-programma.

 
Regio's Verplaatsingskosten


Ons actieterrein beslaat groot kruibeke, groot temse en burcht.
Voor andere verplaatsingen rekenen wij een extra kwartier aan.


No Cure - No Pay


Probleem niet oplost = niet betalen
• dit principe is enkel van toepassing op herstellingen die PC SOLUTION niet kan uitvoeren of waarvoor geen oplossing voorhanden ligt
in dit geval is enkel de reisvergoeding vershuldigd.
• het principe is niet van toepassing als de klant niet wil overgaan tot herstelling owv prijs of 2nd opinion
in dit geval is de diagnosekost + reisvergoeding verschuldigd zoals vermeld in onze tarieven.


Verkoopsvoorwaarden


1.Prijzen
Getoonde prijzen zijn inclusief BTW (21%) en recupel en exclusief transportkosten, montage, installatie en instructie, tenzij anders vermeld. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. Ze zijn louter informatief.
2.Aanbod en bestellingen
Offertes van PC SOLUTION zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en zolang de voorraad strekt.
3. Leveringen en leveringstermijn
Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werken weer op te starten.
4.Aansprakelijkheid.
PC SOLUTION is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal PC SOLUTION aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelde, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien. PC SOLUTION kan niet aansprakelijk gesteld worden voor data verlies of beschadiging. Van software dient de klant steeds de nodige werkende originele media en licenties te bezitten, voor eventuele herinstallatie.
5. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen, materialen en benodigdheden, als mede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van PC SOLUTION tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, levering, goederen of materialen van PC SOLUTION slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan PCSOLUTION zou toebehoren. PC SOLUTION wordt automatisch eigenaar van niet opgehaalde goederen na een periode van drie maanden.
6. Betalingsmogelijkheden.
Alle diensten dienen contant betaald te worden na aflevering van goederen of diensten..
7.Garantie
PC SOLUTION geeft ten aanzien van het geleverde materiaal en diensten een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten. Het defecte product dient in de orginele verpakking met alle toebehoren en handleidingen binnen gebracht te worden, Indien dit niet het geval is, kan dit leiden tot het verlies van uw garantie! Op de gepresteerde diensten bieden wij u onze 0-pay solution, wat inhoud dat als hetzelfde probleem waarvoor u onze hulp heeft ingeroepen zich terug voordoet, dan komen wij het probleem kosteloos herstellen tenzij het over hardware gaat. Deze periode geldt 14 dagen na prestatie van de dienst.
8. Toepasselijkheid
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Sint-Niklaas.
Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk.

 

PC SOLUTION

Stef Van Bogaert

nobeekstraat 83

9150 Bazel

GSM: +32 (0)475 60 24 91

E-mail: info@pcsolution.be

ondernemingsnr.:BE 0664.739.119

 

 

Acronis authorized reseller dark 2

 

mallwarebyte

all